Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail
Aleteia
Dziś wspominamy świętego...

Piątek, 19 maja 2017

Św. Urbana I

papieża

Pleple2000/Wikipedia
Udostępnij

Św. Urban I, papież.  Jego pontyfikat wyznaczają lata 222-230 . W średniowieczu był jednym z najbardziej popularnych świętych. W jego dzień błogosławiono pola. Patron właścicieli winnic, winnej latorośli, ogrodników, rolników, dobrych urodzajów.

Według podania św. Urban wydał instrukcję, aby kler do mszy świętej używał kielicha i pateny ze złota lub srebra.

W ikonografii ukazuje się świętego w pontyfikalnych szatach i w tiarze. Jego atrybutami są: kielich, krucyfiks, księga, miecz, winne grono, winne grono na księdze.

Biogram zaczerpnięty - za zgodą właściciela - z serwisu Ewangelia na co dzień 

Chcesz przeczytać więcej historii o świętych? Kliknij tutaj!

Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Przystąpcie, słudzy, z pokorą,
Niech wasze usta i serce
Oddają cześć Najwyższemu,
Którego imię jest Święte.
O tej godzinie śmiertelni
Na śmierć skazali Chrystusa,
I w męce zawisł na krzyżu
Wszechmocny Sędzia wieczności.
A my, przejęci miłością
I pełni wielkiej bojaźni,
Błagajmy Pana o pomoc,
Gdy wrogi cios nam zagraża.
Niech tę pokorną modlitwę
Wysłucha Ojciec niebieski
I Syn, co naszym jest Królem,
I Święty Duch Pocieszyciel.

Psalm - 119, 25-32
Bóg pociechą udręczonego

W proch powalona jest moja dusza, Panie,
przywróć mi życie według Twego słowa.
Wyjawiłem Ci moje drogi, a Tyś mnie wysłuchał,
naucz mnie swoich ustaw.
Pozwól mi zrozumieć drogę Twych przykazań,
abym rozważał Twoje cuda.
Ze zgryzoty płacze moja dusza,
podźwignij mnie, jak obiecałeś.
Powstrzymaj mnie od drogi kłamstwa,
obdarz mnie łaską Twojego Prawa.
Wybrałem drogę prawdy,
pragnąc Twych wyroków.
Lgnę do Twoich napomnień,
nie daj mi okryć się wstydem.
Pobiegnę drogą Twych przykazań,
gdy szeroko otworzysz me serce.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże Ga 3, 27-28

Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.

Kantyk Zachariasza Łk 1, 68-79

Ant. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Alleluja.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą
w domu swego sługi Dawida.

Jak zapowiedział od dawna
przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył
ojcu naszemu Abrahamowi.

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim
po wszystkie dni nasze.

A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego,
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie
przez odpuszczenie grzechów.

Dzięki serdecznej litości naszego Boga,
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Pokornie błagajmy Boga Ojca, który przez zmartwychwstanie Chrystusa dał nam nowe życie:
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.

Oczyść nasze serca swoją prawdą i prowadź nas drogą świętości, abyśmy czynili to, co słuszne i Tobie miłe.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.

Rozjaśnij nad nami swoje oblicze, abyśmy wolni od grzechów, cieszyli się dobrami Twojego domu.
Oświeć nas, Panie, światłością Chrystusa.

można dodać własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Modlitwa

Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

© Copyright by Wydawnictwo „Pallotinum” i Konferencja Episkopatu Polski.

O obojętności wobec bliźniego
Obojętność wobec bliźniego przyjmuje różne oblicza. Są ludzie dobrze poinformowani, słuchający radia, czytający gazety czy oglądający programy telewizyjne, którzy czynią to w sposób chłodny, niemal z przyzwyczajania: ludzie tacy mgliście znają dramaty trapiące ludzkość, ale nie czują się zaangażowani, nie przeżywają współczucia. Jest to postawa tych, którzy wiedzą, ale kierują spojrzenie, myśl i działanie na samych siebie. Niestety, musimy stwierdzić, że charakterystyczny dla naszych czasów wzrost informacji sam przez się nie oznacza zwiększenia uwagi na problemy, jeśli nie towarzyszy mu otwarcie sumienia w poczuciu solidarności. Może on wręcz pociągać za sobą pewne nasycenie, które znieczula i w jakimś stopniu relatywizuje powagę problemów. „Niektórzy zwyczajnie się cieszą, obarczając winą ubogich i kraje biedne za swoje własne trudne problemy, stosując niesprawiedliwe uogólnienia, chcąc znaleźć rozwiązanie w «edukacji», która by ich uspokoiła i zamieniła w oswojone i niegroźne istoty. Staje się to jeszcze bardziej drażliwe, jeśli wykluczeni widzą, jak rozrasta się ów rak społeczny, jakim jest korupcja głęboko zakorzeniona w wielu krajach – w sferach rządowych, pośród przedsiębiorców oraz w instytucjach, niezależnie od politycznej ideologii rządzących” (adhort. apost. Evangelii Gaudium, 60).
W innych przypadkach, obojętność przejawia się jako brak wrażliwości na otaczającą rzeczywistość, szczególnie bardziej odległą. Niektórzy ludzie wolą nie szukać, nie być poinformowanymi i żyją swoim dobrobytem i wygodą, głusi na krzyk bólu cierpiącej ludzkości. Niemal nie zdając sobie z tego sprawy, staliśmy się niezdolni do odczuwania współczucia dla innych, dla ich dramatów, nie obchodzi nas troska o nich, jakby odpowiedzialność za to, co im się przytrafia nas nie dotyczyła, nie należała do naszych kompetencji. „Kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze” (Orędzie na Wielki Post 2015).

Papież Franciszek,
Fragment Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2016. 1.01.2016.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu,
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

Hymn

Oto jaśnieje godzina,
Co smutek krzyża rozprasza,
Ziemię wyzwala z ciemności
I świeci blaskiem pogodnym.
W niej to Zbawiciel przywrócił
Do życia ciała umarłych,
Natchnął je duchem ożywczym
I kazał groby opuścić.
Wtedy, jak wszyscy wierzymy,
Straciła śmierć swoje prawa,
Czas się rozpoczął odnowy
I darów szczęścia wiecznego.

Psalm 41
Jeden z was Mnie zdradzi, ten, który je ze Mną (Mk 14, 18).

Błogosławiony człowiek, który myśli o biednym,
Pan go ocali w dniu nieszczęścia.
Pan go ustrzeże, zachowa przy życiu, †
uczyni szczęśliwym na ziemi
i nie odda go w moc jego wrogów.
Pan mu pomoże na łożu boleści,
podczas choroby poprawi mu posłanie.
Mówię: „Panie, zmiłuj się nade mną,
uzdrów mnie, bo zgrzeszyłem przeciw Tobie".
Mówią o mnie ze złością moi nieprzyjaciele:
„Kiedy wreszcie umrze i przepadnie jego imię?"
A ten, kto mnie odwiedza, mówi puste słowa, †
w sercu swoim złość gromadzi
i rozgłasza ją, skoro wyjdzie za drzwi.
Szepczą przeciw mnie wszyscy, co mnie nienawidzą,
i obmyślają zgubę:
„Zaraza złośliwa nań spadła,
już nie wstanie ten, który się położył!"
Nawet mój przyjaciel, któremu ufałem
i który chleb mój jadał, piętą we mnie godzi.
Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną,
dźwignij mnie, abym im odpłacił.
Ja po tym poznam, żeś dla mnie łaskawy,
że wróg mój nie będzie nade mną triumfował.
A Ty mnie podtrzymasz dzięki mej prawości
i na wieki umieścisz przed Twoim obliczem.
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,
aż po wszystkie wieki. Amen, amen.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Słowo Boże 1 Kor 5, 7-8

Wyrzućcie stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz przaśnego chleba czystości i prawdy.

Kantyk Maryi - Łk 1, 46-55

Ant. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. Alleluja

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.

Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.

Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,

Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Prośby

Wysławiajmy Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem, i wołajmy do Niego:
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Prosimy Cię, aby wszyscy słudzy Twojego Kościoła, którzy rozdają braciom chleb życia, sami czerpali z niego pokarm i siłę.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Prosimy Cię, niech ci, którzy sprawują nad nami rządy, kierują się sprawiedliwością i miłosierdziem, aby wszystkie narody cieszyły się zgodą i pokojem.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

Prosimy Cię, abyśmy zasłużyli na wychwalanie Ciebie we wspólnocie świętych razem z naszymi zmarłymi, których polecamy Twojej dobroci.
Synu Boga żywego, błogosław lud swój.

można dodać własne intencje

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz...

Modlitwa

Wszechmogący Boże, daj nam godnie przeżywać tajemnice wielkanocne, które z radością obchodzimy, a moc Chrystusa zmartwychwstałego niech nam zapewni obronę i zbawienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Antyfona Maryjna

Królowo nieba, wesel się, alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, alleluja,
Módl się za nami do Boga, alleluja.
Amen.

© Copyright by Wydawnictwo „Pallotinum” i Konferencja Episkopatu Polski.

Newsletter
Aleteia codziennie w Twojej skrzynce e-mail