61 / 97
11:15 - Wielebny ks. dr Timothy J. Scannel z Fordham University wykłada Pismo Święte.
+