1 / 12
Nigdy nie ufaj sobie, ale całkowicie zdaj się na wolę Moją.
Zaufanie jest duchową bronią. Zaufanie jest częścią tarczy, o której św. Paweł wspomina w rozdziale 6 Listu do Efezjan: „Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła” (Ef 6,11).
+

© Marcin Mazur | catholicnews.org.uk