1/5

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Nadszedł czas, gdy Jezus rozpoczyna swoją misję mesjańską na ziemi. Potwierdzeniem stają się słowa Ojca i Duch, który daje o nim świadectwo.
2/5

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej

Wesele w Kanie to miejsce cudu, który na wyraźną prośbę Matki Jezusa przynosi pocieszenie ludziom. Zapowiada jednocześnie nadejście godziny, w której Mesjasz odda życie za nasze zbawienie.
3/5

Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia

Pielgrzymowanie i przepowiadanie były trudem, który podjął Jezus, aby skruszyć zatwardziałe serca i wzbudzić w nich wiarę. Ewangelia dociera do tych, którzy otwarci są na Prawdę.
4/5

Przemienienie na górze Tabor

Objawienie prawdziwej chwały Jezusa ma umocnić uczniów i przygotować na doświadczenie Męki. Bóg ukazuje się jako światłość prawdziwa – piękna i dobra.
5/5

Ustanowienie Eucharystii

Jezus odchodząc z tego świata zostawia nam siebie w swoim Ciele i Krwi. Sakrament dziękczynienia jest pełnym uczestnictwem w tajemnicy Boga, który do końca nas umiłował.