7 / 15
Uniwersytet, Sofia, fot. Plamen Agov/Wikipedia
+