10 / 13
Święta Teresa z Ávila (1515-1582)
W swoim mistycznym dziele „Twierdza wewnętrzna” opisuje męki, jakie cierpią dusze w czyśćcu z powodu żarliwej tęsknoty za oglądaniem Boga, które nie jest im jeszcze dane: „Męki, jakim podlegają biedne dusze czyśćcowe – pisze święta Teresa – jako że pozbawione są ciała, są znacznie większe od tych, które można cierpieć tu na ziemi. […] Dusza całą sobą dąży do tego, by zaspokoić swe pragnienie Boga, ale nie może dosięgnąć tej «wody»”.
+

© Wikipedia | Domena publiczna