10 / 12
Niechaj Pan skieruje serca wasze ku miłości Bożej i cierpliwości Chrystusowej! (2 List do Tesaloniczan 3, 5)
+

© Shutterstock