8 / 10
Szczątki papieża Celestyna V w bazylice Santa Maria di Collemaggio, L'Aquila.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman, OFS