9 / 10
Szczątki papieża Celestyna.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman, OFS