4 / 9
Kompleks klasztorny San Masseo w pobliżu Asyżu.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman