5 / 7
Ikonostas oraz fragment sklepienia.
+

© Paul Parker on behalf of the Malta Tourism Authority