17 / 20
SMILJAN RADIC: Kaplica jak nisza wotywna. Architekt chciał stworzyć oddzielone miejsce, sprzyjające intymności i refleksji, a jednocześnie pozbawione surowości. Dlatego ściana na planie okręgu przykryta jest szybą przepuszczającą światło.
+

© Pontifical Council for Culture