7 / 12
Aktualne słowa Chrystusa
(...) nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli, i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą (Łk 12,46-48). Jezus wyraźnie zaznacza, że wielkość kary i nagrody po śmierci zależy od rozpoznania woli Ojca. Jest to zadanie każdego z dzieci Ojca. Słuchacze Chrystusa dzielą się na tych, którzy chcą znać wolę Ojca po to, by ją wypełnić, i jeśli jej nie wypełnią, czeka ich duża kara, a jeśli nie znają woli Ojca nie z własnej winy i jej nie czynią, czeka ich mała kara.
+

© fot. Wikimedia Commons | domena publiczna