1/8

Brak minimum poznania małżeńskiego

Występuje wtedy, gdy osobom zawierającym związek małżeński brakuje nawet minimalnej wiedzy o instytucji małżeństwa – to jest o jego trzech najważniejszych elementach: że jest związkiem jednego mężczyzny z jedną kobietą, że jest to związek trwały (nierozerwalny) i że skierowany jest na zrodzenie potomstwa.
2/8

Pozbawienie używania rozumu

Nieważnie zawarty jest związek między osobami, z których co najmniej jedna jest chora psychicznie, gdyż jako taka nie jest w stanie wziąć odpowiedzialności za składaną przysięgę.
3/8

Poważny brak rozeznania co do istoty praw i obowiązków małżeńskich

Chodzi o sytuację, w której nupturient nie rozumie lub nie potrafi właściwie ocenić powagi podstawowych praw i obowiązków, jakie przyjmuje na siebie, zawierając małżeństwo. Nie można w ważny sposób zgodzić się na coś, czego się nie rozumie. Iksiński nie jest w stanie zawrzeć ważnie małżeństwa, skoro nie ma jasności, czego ono odeń wymaga.
4/8

Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej

Dotyczy to sytuacji, w której ktoś teoretycznie zna małżeńskie obowiązki i prawa, ale praktycznie pozostaje niezdolny do ich wypełnienia na skutek różnego rodzaju zaburzeń psychicznych (niekoniecznie choroby psychicznej, ale na przykład zaburzeń osobowości, poważnej niedojrzałości psychicznej, emocjonalnej czy osobowościowej, silnie zakorzenionych nałogów, anomalii seksualnych, skrajnego egoizmu). Idzie o to, że nie można zobowiązać się do tego, czego nie jest się w stanie wypełnić.
5/8

Podstęp przy zawieraniu małżeństwa

To sytuacja, w której przynajmniej jedna ze stron umyślnie wprowadza drugą w błąd co do przymiotu swojej osoby lub zataja jakieś istotne informacje, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane pożycie małżeńskie (np. choroby, niepłodność, zobowiązania wobec osób trzecich, obciążenia moralne z przeszłości).
6/8

Symulacja

To pozorna zgoda na małżeństwo przy jednoczesnym świadomym wykluczeniu samej jego istoty, elementarnych cech, praw lub obowiązków małżeńskich. Nieważnie zawiera małżeństwo także ten, kto robi to dla innych celów niż te, które przypisane są małżeństwu (np. Felek żeni się z Pepką, bo babcia obiecała mu sto tysięcy, jak doczeka jego ślubu). Symulacja może być częściowa lub całkowita. Całkowita polega na wykluczeniu samej instytucji małżeństwa i wynikających z niego zobowiązań. Częściowa wyklucza nie samo małżeństwo, ale którąś (lub któreś) z jego istotnych cech i przymiotów (np. wierność, nierozerwalność, posiadanie potomstwa – zwłaszcza to ostatnie dziś zdaje się kwestią szczególnie ważną).
7/8

Zawieranie małżeństwa pod warunkiem

To sytuacja, gdy nupturient uzależnia zawarcie lub trwanie małżeństwa od spełnienia określonych żądań lub zaistnienia jakichś okoliczności. Absolutnie wykluczone jest zawieranie małżeństwa pod warunkiem dotyczących przyszłości. Na warunek dotyczący przeszłości lub teraźniejszości wymagana jest zgoda kompetentnej władzy kościelnej, do której należy rozstrzygnięcie, czy warunek jest zasadny i godziwy.
8/8

Przymus i bojaźń

Nieważnie zawiera małżeństwo ten, kto bierze ślub przymuszony groźbą, szantażem, zastraszony w jakikolwiek sposób, pod presją. Nieważne, czy przymus jest fizyczny (z zewnątrz za pomocą siły) czy moralny (presja zewnętrzna lub wewnętrzna). Związek zawierany pod przymusem jest z natury nieważny, gdyż zgoda na małżeństwo musi być wyrażona dobrowolnie. Jeśli bojaźń wynikająca z przymusu ustała przed momentem ślubu, to małżeństwo jest ważne.