5 / 8
Podstęp przy zawieraniu małżeństwa
To sytuacja, w której przynajmniej jedna ze stron umyślnie wprowadza drugą w błąd co do przymiotu swojej osoby lub zataja jakieś istotne informacje, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane pożycie małżeńskie (np. choroby, niepłodność, zobowiązania wobec osób trzecich, obciążenia moralne z przeszłości).
+

© Pexels | CC0