16 / 28
Pyxis – niewielkie naczynie liturgiczne z wieczkiem służące do przechowywania konsekrowanych hostii w tabernakulum, a w szczególności do przenoszenia ich jako wiatyk do chorych.
+

© CC