11 / 12
Fresk Fra Angelico: Komunia Apostołów, cela 35

© Public Domain