6 / 12
Tybinga
Po Vaticanum II, od 1966 r. ks. Ratzinger był przewodniczącym Wydziału Teologii Dogmatycznej na Uniwersytecie Eberharda Karola w Tybindze. Współpracował tam z Hansem Küngiem. Po latach ich drogi teologiczne i kościelne mocno się rozeszły.
+

© jorisvo | Shutterstock