42 / 52
Ulica Bracka, róg Chmielnej.
+

© fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego