4 / 10
Jose de Ribera, Święta Trójca 1635-1636. Madryt, Prado
W przedstawieniach typu "Tron Łaski" Syn jest ukazany na wysokości łona Ojca, co jest obrazem zrodzenia – jak wyznajemy w Credo: "z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami" (por. J 3,16). Wspomina o tym Ewangelista Jan w Prologu: Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył (J 1,18). Duch Święty w symbolu gołębicy znajduje się tu na wysokości serca Ojca – ponieważ pochodzi od Ojca i Syna jako tchnienie miłości. (za: o. M. Przanowski OP)
+

© Public Domain