Aleteia logoAleteia logoAleteia
poniedziałek 11/12/2023 |
Św. Damazego I
Aleteia logo

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Preambuła

Spółka Aleteia, portal informacyjny (dalej „Usługi”).

Aleteia działa z poszanowaniem zasad ochrony danych osobowych. W związku z tym Aleteia zobowiązuje się przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku („RODO”) i ustawy nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku o informatyce, plikach i wolnościach (ustawa „Informatyka i wolności”) (razem zwane „przepisami w zakresie ochrony danych”). 

Niniejsza polityka ochrony danych osobowych (dalej „Polityka”) wpisuje się w transparentne i lojalne działanie portalu wobec Państwa.

Polityka ma na celu przedstawić Państwu wszystkie informacje, które są konieczne, by zrozumieć to, jak Aleteia zbiera, przetwarza i chroni Państwa dane osobowe w ramach korzystania z Usług oraz możliwości, którymi Państwo dysponują w tym zakresie.

Aleteia może w każdej chwili zmienić Politykę, poprzez wprowadzenie do niej zmian lub dodatkowych elementów, między innymi po to, by dostosować ją do zmian w przepisach prawa, w orzecznictwie, na potrzeby redakcyjne i/lub techniczne. Przed przeglądaniem strony zalecamy zapoznanie się z ostatnią wersją Polityki.

Artykuł 1. W jakich ramach i dlaczego Państwa dane są przetwarzane?

Dane osobowe to wszelkie informacje, które pozwalają Państwa zidentyfikować jako osobę fizyczną, bezpośrednio lub pośrednio. Są to, na przykład: nazwisko, imię, data urodzenia, płeć, adres pocztowy, adres email, adres IP komputera, historia przeglądarki, historia zakupów, numer telefonu, numer karty płatniczej, zdjęcie, nagrania wideo, komentarz zawierający Państwa dane, indywidualna i poufna nazwa użytkownika oraz hasło, itd.

Kiedy korzystają Państwo z Usług, mogą być Państwo poproszeni o podanie swoich danych osobowych, na przykład, gdy:

 • tworzą Państwa konto użytkownika na portalu,
 • zapisują się Państwo na jeden z naszych biuletynów („newsletter”),
 • zapisują się Państwo do jednej z naszych Usług,
 • biorą Państwo udział w grze-konkursie, który organizujemy,
 • wypełniają Państwo ankietę,
 • przekazują Państwo link lub treść jednej z naszych Usług do jednego z Państwa kontaktów.

Podanie tych danych może być obowiązkowe, by móc korzystać z niektórych naszych Usług.

Zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych ma na celu:

 • utworzenie Państwa konta i zarządzanie nim,
 • umożliwienie Państwu korzystania z naszych Usług,
 • kontaktowanie się z Państwem, by Państwa poinformować o ewentualnej wygranej z grze-konkursie,
 • odpowiadanie na Państwa zapytania,
 • informowanie Państwa o nowościach w naszych Usługach i naszej ofercie,
 • tworzenie statystyk na temat odwiedzania różnych części naszych Usług,
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, gdy uczestniczą Państwo w interakcjach moderowanych ex post (fora, opinie, ładowanie elementów cyfrowych…),
 • identyfikowanie osób korzystających z naszych Usług w sposób stanowiący nadużycie.

Artykuł 2. Kto może wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są zbierane, gdy subskrybują Państwo nasze Usługi. Dane te są przeznaczone dla Aleteia i mogą być ujawnione osobom trzecim pod pewnymi warunkami.

-Aleteia

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Aleteia dla celów opisanych powyżej.

Państwa dane osobowe będą mogły być:

 • ujawnione przez Aleteia jej spółkom zależnym lub spółkom zależnym Groupe Média Participations,
 • przekazane każdemu podmiotowi trzeciemu, który Aleteia wyznaczyła jako podmiot przetwarzający, a który w jej imieniu będzie realizować którąkolwiek z czynności opisanych powyżej, przy czym Państwa dane osobowe pozostaną pod kontrolą i nadzorem Aleteia.

-Nasi partnerzy, jeśli wyrażą Państwo zgodę

Osoby trzecie będą mogły wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę.

Jeśli zaznaczą Państwo zgodę na otrzymywanie ofert od naszych partnerów lub jeśli aktywnie odpowiedzą Państwo na każdą propozycję wyrażając wyraźnie Państwa wolę otrzymywania takich ofert, Państwa dane zostaną przesłane takiemu partnerowi tak, by mógł on przesłać swoje oferty produktowe lub usługowe, mailowo lub smsem.

Każdy wcześniej zaakceptowany partner będzie mógł Państwu przesyłać takie oferty aż do czasu, gdy poinformują go Państwo, na warunkach przez niego wskazanych, o tym, że nie chcą już Państwo otrzymywać od niego więcej ofert mailowo lub smsem. 

Partnerzy ponoszą w całości odpowiedzialność za przetwarzanie Państwa danych osobowych z chwilą, gdy zostaną one im ujawnione za Państwa zgodą. Mają oni obowiązek przestrzegać obowiązującego prawa, uwzględniać Państwa prawa i ewentualne żądania. 

-Osoby trzecie upoważnione przez ustawę:

W niektórych przypadkach przewidzianych przez ustawę, Państwa dane osobowe będą mogły być przesłane do osób trzecich uprawnionych na podstawie prawa do dostępu do tych danych bez szczególnego żądania: wymiar sprawiedliwości, organy administracyjne, Państwa dostawca dostępu do Internetu lub osoba trzecia wysyłająca plik „cookie” zarejestrowany w Państwa urządzeniu końcowym (zewnętrzny reklamodawca, inna redakcja, itd.).

Państwa dane osobowe będą mogły być również przesłane osobom trzecim, jeśli jest to konieczne by chronić prawa administratora danych i/lub ich bronić, by egzekwować niniejsze postanowienia lub chronić Państwa prawa i/lub interesy lub interes publiczny pod warunkiem, że to przesłanie jest zezwolone przez prawo.

W sytuacji, gdy cały administrator danych lub jego część zostanie sprzedany osobie trzeciej, zastrzegamy sobie prawo do przesłania Państwa informacji w charakterze sprzedanych lub zbytych aktywów.

Artykuł 3. W jaki sposób mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, zmieniać je i/lub usuwać?

-Państwa prawa

Posiadają Państwa prawa do Państwa danych osobowych.  

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych i w granicach określonych w szczególności przez artykuły od 12 do 22 RODO:

 • mają Państwo prawo zażądać od nas dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, do ich sprostowania lub usunięcia – mogą Państwo uzyskać dostęp do niektórych Państwa danych osobowych i je sprostować bezpośrednio na Państwa koncie, – mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, ograniczyć je oraz prawo do przeniesienia przekazanych danych osobowych. 

Ponadto w granicach określonych w artykule 22 RODO mają Państwo prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

Przypominamy również, że w każdej sytuacji dysponują Państwo prawem do wydania ogólnych lub szczególnych dyspozycji dotyczących sposobu postąpienia z Państwa danymi osobowymi po Państwa śmierci.

-Wykonywanie Państwa praw

Najprostszy sposób to przekazanie nam Państwa żądania online. Mogą też Państwo wykonywać swoje prawa:

 • używając narzędzi przewidzianych do tego celu i udostępnionych Państwu w ramach naszych Usług,
 • pisząc do nas na następujący adres: rgpd@aleteia.org 

Ponadto, w każdej chwili, mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych klikając w specjalnie przeznaczone do tego celu hiperłącze w wiadomościach, które Państwu przesyłamy.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeśli nie udaje się Państwu uzyskać dostępu do Państwa informacji ani ich zmienić lub usunąć online, mogą Państwo przesłać takie żądanie pocztą na adres: Aleteia, 57 rue Gaston Tessier 75019 Paryż.

W celu uniknięcia nieuprawnionego dostępu, zmiany lub usunięcia oraz by uniknąć oszustwa dotyczącego tożsamości, prosimy, w miarę możliwości, o załączenie do żądania jakiegoś dowodu Państwa tożsamości. W przypadku wątpliwości co do Państwa tożsamości, poprosimy Państwa o przesłanie nam, dodatkowo, kopii Państwa dowodu tożsamości.

-Dodatkowe wyjaśnienia

Każde żądanie stanowiące nadużycie, oczywiście bezzasadne lub nadmierne, będzie mogło być odrzucone. 

Żądanie musi również zawierać adres, na jaki ma być przesłana odpowiedź. W przeciwnym razie odpowiedź zostanie wysłana na znany nam adres. Odpowiedź zostanie do Państwa wysłana w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa miesiące z uwagi na złożoność i liczbę żądań.

Przypominamy, że nasi partnerzy są odpowiedzialni za sposób wykorzystania Państwa danych osobowych i uwzględnianie Państwa praw, włącznie z prawem do tego, by nie otrzymywać od nich więcej ofert. 

Z chwilą usunięcia Państwa danych osobowych, są Państwo świadomi, że nie będą Państwo mieli dostępu do produktów na stronie i/lub możliwości ich zamawiania.

Mogą też Państwo w każdej chwili zmienić swój wybór w ramach Państwa konta użytkownika, w polu przeznaczonym na wybór przesyłania ofert ze strony osób trzecich. Jeśli zmienią Państwo ten wybór, po przyjęciu ofert od osób trzecich, Państwa dane osobowe nie będą już przesyłane naszym partnerom z chwilą rozpatrzenia Państwa żądania. Państwa żądanie nie będzie działać wstecz odnośnie do danych przesłanych przed Państwa żądaniem. W takiej sytuacji trzeba zwrócić się do takiej osoby trzeciej.

Artykuł 4. Przez jaki czas Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Aleteia?

Państwa dane osobowe są przechowywane przez Aleteia i/lub każdego usługodawcę wyłącznie w celu wykonania zaproponowanych Usług i będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Na przykład dane zebrane w ramach zapisu na jeden z naszych newsletterów będą przechowywane w celu przesyłania Państwa takich newsletterów dopóki nie zrezygnują Państwo z ich otrzymywania.

Po upływie takiego okresu:

 • dane zostaną usunięte lub zniszczone w sposób bezpieczny,
 • dane zostaną zanonimizowane, jedynie w celach statystycznych i nie będą w żaden inny sposób wykorzystywane.

Artykuł 5. Gdzie są przechowywane i przetwarzane Państwa dane osobowe?

Aleteia, z zasady, przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych swoich klientów i abonentów oraz do przestrzegania ram określonych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych.

W związku z tym Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas lub naszych partnerów we Francji i we Włoszech oraz, w miarę możliwości, nie będą przesyłane do krajów trzecich.

Artykuł 6. Z kim kontaktować się w sprawie Państwa danych?

We wszelkich sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Groupe Média Participations, który jest uprawniony do rozpatrywania wszelkich spraw dotyczących ochrony danych osobowych. Kontakt z inspektorem można nawiązać pisząc na następujący adres email: mp-dpo@media-participatations.com

Przypominamy, że w przypadku braku zadowalającej odpowiedzi na Państwa żądanie, mogą Państwo złożyć skargę do Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés /Komisji ds. Informatyki i Wolności/, która jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przestrzegania rozporządzenia o ochronie danych osobowych we Francji, bezpośrednio na stronie internetowej http://www.cnil.fr/fr/agirlub listem na adres: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 Paryż Cedex 07.